Batch Coordinators
S.No. Batch Year Batch Cordinator Name
1 1967 Khandelwal Narendra Kumar
2 1968 Kothari Dr. Gautam Chand
3 1972 Agarwal Man Mohan
4 1974 Mathur Anil
5 1976 Duggar Sudhindra
6 1980 Choudhary Jai Singh
7 1981 Tak Kanti
8 1985 Sharma Madan Gopal
9 1988 Vajpai Jayashri
10 1990 Goyal Dinesh Kumar
11 1991 Ajitsaria Lalit Kumar
12 1992 Soni Mahesh Kumar
13 1993 Bardia Abhishek
14 1994 Garg Aditya Ranjan
15 1995 Singhvi Shinesh
Go to Page No.:       Page 1 of 2